Reklamace / Výměna - Shoozers

Reklamace / Výměna - Shoozers

(1) Spotřebitel uplatňuje reklamaci písemně na adrese sídla prodávajícího, nebo elektronickou poštou na adrese info@shoozers.eu, v záruční době, která je 24 měsíců, pokud nebylo dohodnuto jinak, a začíná plynout od data převzetí zboží spotřebitelem nebo od data uvedení do provozu, pokud je podmínkou uvedení věci do provozu oprávněnou osobou autorizovaného servisu a pokud si spotřebitel objednal uvedenou službu nejpozději do tří týdnů od zakoupení zboží, řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Pokud spotřebitel tyto podmínky nesplnil, běží mu záruční doba ode dne převzetí zboží.

(2) Spotřebitel je při uplatnění reklamace povinen předložit prodávajícímu originál daňového dokladu a originál záručního listu (pokud byl k výrobku dodán), přičemž prodávající nepřevezme reklamované zboží, pokud bude znečištěné nebo pokud bude vykazovat znaky používání jiným než obvyklým způsobem.

(3) Prodávající odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí spotřebitelem, a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání zboží během záruční doby.

(4) Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména mechanickým poškozením, neodvratnou událostí – živelnou pohromou, nesprávným zacházením – v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci, i zásahem nepovolané osoby, včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem.

(5) Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude spotřebiteli oznámeno telefonicky nebo písemně elektronickou poštou. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

(6) Pokud spotřebitel uplatní reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

(7) Pokud spotřebitel uplatní reklamaci zboží po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítne, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení.

(8) Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

(9) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje, když se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Za větší počet vad se považuje, když zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží.

(10) Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení a vydat i písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručena prostřednictvím e-mailu, respektive spolu se zbožím, kopie reklamačního protokolu.

REKLAMACE: Formulář pro odstoupení od smlouvy, který je nutné zaslat spolu se zbožím a fakturou, najdete na tomto odkazu. Zboží zašlete na adresu Epadia Store s. r. o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Slovenská republika.

VÝMĚNA ZBOŽÍ: Formulář na výměnu zboží, které je nutno zaslat spolu se zbožím a fakturou, najdete na tomto odkazu. Zboží zašlete na adresu Epadia Store s. r. o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: Formulář na odstoupení od smlouvy, které je nutno zaslat spolu se zbožím a fakturou, najdete na tomto odkazu. Zboží zašlete na adresu Epadia Store s. r. o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Slovenská republika