Obchodní podmínky - Shoozers

Obchodní podmínky - Shoozers

Všeobecné obchodní podmínky 

Základní ustanovení

 

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služeb úpravy zboží (dále jen “smlouva”), kdy na jedné straně je společnost big world s.r.o. jako poskytovatel (dále jen “poskytovatel” nebo “shoozers services”) a na straně druhé je objednatel, který může být spotřebitelem (dále jen “objednatel”).

(2) Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce https://www.shoozers.eu (dále jen “internetový obchod”), jehož provozovatelem je Epadia Store s. r. o., IČ: 54 799 457, se sídlem Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zapsaná Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 163010 / B prodávající (dále jen nebo “Shoozers”).

(3) Veškeré smluvní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

 

Definice

(1) Spotřebitelská Smlouva – je smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.

(2) Poskytovatel (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek.

(3) Objednatel (spotřebitel) – fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

(4) Objednatel, který není spotrebiteľom- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

(5) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – smluvní ustanovení dohodnuté mezi poskytovatelem a objednatelem v tomto dokumentu. Objednatel v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření smlouvy. Objednatel odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

 

Smlouva o poskytování služeb úpravy zboží (smlouva)

 

Uzavření smlouvy

(1) Objednávka objednatele představuje návrh na uzavření smlouvy. Samotná smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu poskytovatele s návrhem smlouvy objednateli t.j. závazným potvrzením objednávky ze strany poskytovatele. Od tohoto momentu mezi objednatelem a poskytovatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny smlouvou a těmito VOP, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

(2) V případě, že si objednatel objednává službu úpravy zboží prostřednictvím internetového obchodu, za závazné potvrzení objednávky ze strany poskytovatele se považuje potvrzení objednávky zboží s úpravou ze strany společnosti Epadia Store s. r. o., ve kterém společnost Epadia Store s. r. o. potvrdí i objednání služby úpravy zboží. Zvláštní potvrzení objednávky ze strany poskytovatele se v tomto případě nevyžaduje.

(3) Pro vyloučení pochybností poskytovatel uvádí, že nabídka služby úpravy zboží na internetové stránce https://www.shoozers.eu není návrhem na uzavření smlouvy.

(4) Všechny objednatelem odeslané objednávky musí být schváleny tak jak je uvedeno výše. Podle vlastního uvážení poskytovatele se tento může rozhodnout objednávku objednavatele nepřijmout. Toto jsou příklady situací, kdy může poskytovatel objednávku nepřijmout:

  • pokud produkty nabízené společností Epadia Store s. r. o. uvedené na internetovém obchodě právě nejsou k dispozici;
  • pokud poskytovatel nedisponuje potřebným materiálem pro úpravu zboží;
  • pokud se společnosti Epadia Store s. r. o. nedaří získat autorizaci platby objednatele;
  • pokud se na dané zboží mohou vztahovat dopravní omezení;
  • pokud zboží uvedené na internetovém obchodě obsahuje zjevné chyby, např. chybně uvedenou cenu služby nebo jinak nesprávný popis služby.

 

(5) O nepřijetí objednávky bude objednatel prokazatelně informován telefonicky nebo e-mailem poskytovatelem resp. společností Epadia Store s. r. o. a v případě úhrady ceny služby úpravy zboží nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s poskytovatelem nedohodne jinak.

 

Odstoupení od smlouvy

(1) V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 b) 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy.

(2) Spotřebitel může využít právo na odstoupení od smlouvy písemně na adrese sídla společnosti Epadia Store s. r. o., nebo elektronickou poštou na adrese info@shoozers.eu nebo pomocí formuláře na stránce www.shoozers.eu v sekci “Reklamace / Odstoupení od smlouvy”.

(3) Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží poskytovateli nebo osobě pověřené poskytovatelem (Epadia Store s. r.o.) K převzetí zboží. To neplatí, pokud poskytovatel navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

(4) Odstoupit od smlouvy není možné u zboží uzavřeném v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

(5) V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení. V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je poskytovatel povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží resp. službu.

(6) Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednanou službu poukázána ze strany poskytovatele. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Poskytovatel není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět poskytovateli, ledaže poskytovatel navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

(7) Jestliže poskytnuté plnění ze smlouvy odpovídalo popisu na stránkách internetového obchodu provozovaného společností Epadia Store s. r. o. a nebylo vadné, náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

(8) V případě odstoupení od smlouvy nebo zrušení objednávky v hodnotě vyšší než 12 500 CZK si vyhrazujeme právo kompenzovat skutečně vzniklé poplatky za konverzi!

 

Informace o ceně 

(1) Cena služby zdobení zboží je uvedena na internetovém obchodě, a to při každém jednotlivém zboží, které má objednatel zájem upravit. V případě, že si objednatel prostřednictvím internetového obchodu objedná i službu zdobení nabízeného zboží, konečná účtovaná cena bude skládat ze dvou položek, a to kupní ceny za zboží (v internetovém obchodě označován jako “raw”) a cenu služby zdobení vybraného zboží.

(2) Poskytovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny za službu zdobení zboží před jeho odesláním společností Epadia Store s. r. o., pokud se zjistí, že cena nabízené služby nebyla uvedena správně. V tomto případě musí objednavatele o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude smlouva uzavřena a objednávka bude považována za zrušenou objednatelem.

 

Vázanost nabídkou, stornování objednávky

(1) Poskytovatel je vázán nabídkou včetně ceny služby zdobení zboží od potvrzení objednávky až po uplynutí lhůty pro dodání zboží.

(2) Objednatel může objednávku stornovat zasláním žádosti na emailovou adresu info@shoozers.eu.

 

 

Platební podmínky

 

(1) Cena služby úpravy zboží je objednateli přímo prefakturovaná v plné výši tak, jak je spoločnosti Epadia Store s. r. o. vyúčtována od shoozers services.

(2) Cenu za službu úpravy zboží hradí objednatel společnosti Epadia Store s. r. o., a to způsobem a za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Epadia Store s. r. o ..

 

 

Dodání zboží

(1) Náklady na poštovné a balné, které objednatel zvolil v objednávce, nese objednatel a tyto náklady jsou stanoveny na základě aktuálního ceníku společnosti Epadia Store s. r. o .. Aktuální ceník Epadia Store s. r. o. se nachází na stránce shoozers.eu v sekci Doprava a platba.

(2) Dodání zboží po úpravě zajišťuje společnost Epadia Store s. r. o. prostřednictvím kurýrních společností.

(3) Na dodání zboží se vztahují podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Epadia Store s. r. o ..

 

 

Reklamační řád

(1) Objednatel může ve vztahu ke službě zdobení uplatnit reklamaci písemně na adrese společnosti Epadia Store s. r. o .: Rybničná 40F, 83106 Bratislava, Slovenská republika, nebo elektronickou poštou na adrese reklamacie@shoozers.eu.

(2) Poskytovatel poskytuje na službu zdobení zboží neomezenou záruku.

(3) Objednatel je při uplatnění reklamace povinen předložit poskytovateli resp. pověřené osobě originál daňového dokladu a originál záručního listu (pokud byl ke zboží dodán), přičemž poskytovatel neprobere reklamované zboží, pokud bude znečištěný nebo pokud bude vykazovat znaky používání jiným než obvyklým způsobem.

(4) Poskytovatel odpovídá za vady, které objednatel zjistí na zboží, které se týkají úpravy zboží, při převzetí objednatelem a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání upraveného zboží během záruční doby.

(5) Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené zejména mechanickým poškozením, nesprávnou resp. nevhodnou údržbou, používáním jiným než obvyklým způsobem a v nevhodných povětrnostních podmínkách.

(6) Poskytovatel určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude objednateli oznámeno telefonicky nebo písemně elektronickou poštou. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží poskytovateli. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má objednatel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu upraveného zboží za nové zboží.

(7) Pokud jde o vadu na úpravě, kterou lze odstranit, má objednatel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Poskytovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

(8) Pokud objednatel uplatní reklamaci zboží během prvních 12 měsíců od koupě, může poskytovatel vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od objednatele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.

(9) Pokud objednatel uplatní reklamaci zboží po 12 měsících od koupě upraveného zboží a poskytovatel ji zamítne, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace objednatele poučit o možnosti zaslat výrobek na odborné posouzení.

(10) Poskytovatel je povinen při uplatnění reklamace vydat objednateli potvrzení jakož i vydat písemný doklad o vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace. O výsledku reklamace bude objednatel informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručena prostřednictvím e-mailu, respektive spolu se zbožím, kopie reklamačního protokolu.

 

Zpracování osobních údajů

(1) Poskytovatel jako provozovatel zpracovává osobní údaje spotřebitele výlučně za účelem plnění svých závazků vůči spotřebiteli, a to zejména při kontaktování spotřebitele v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky a doručení objednaného zboží. Poskytovatel odpovídá za to, že osobní údaje spotřebitele nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží.

(2) Poskytovatel zpracovává osobní údaje spotřebitele v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, adresa dodání, kontaktní telefonní číslo.

(3) Spotřebitel odesláním objednávky a potvrzením VOP zároveň dobrovolně uděluje souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu podle těchto VOP. Spotřebitel uděluje poskytovatelů tento souhlas na dobu neurčitou.

(4) Práva spotřebitele při zpracovávání osobních údajů jsou upraveny zejména v ust. § 28 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Závěrečná ustanovení

(1) Případné spory mezi objednatelem a poskytovatelem je možné řešit také prostřednictvím orgánu alternativního řešení sporů, kterým je v České republice Slovenská obchodní inspekce: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné řešit i on-line. Shoozers services doporučuje objednateli nejdříve využít kontaktu Epadia Store s. r. o. nebo shoozers services pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k dalšímu řešení sporu.

(2) Případné stížnosti a podněty může objednatel uplatnit elektronickou poštou na adrese reklamacie@shoozers.eu, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce www.shoozers.eu.

(3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2019 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

(4) Všechny vztahy vyplývající ze smlouvy a těchto VOP se řídí právem České republiky a pro rozhodování sporů souvisejících se smlouvou včetně sporů ohledně její platnosti jsou příslušné obecné soudy České republiky.

 

V Bratislavě dne 21.10.2022